Resultaatgericht Leidinggeven

Leidinggeven is ingewikkeld: we willen dat de resultaten gehaald worden en we willen niet alle spreekwoordelijke ‘apen’ op onze eigen schouders dragen. We willen verantwoordelijkheden kunnen delegeren en kunnen vertrouwen op een optimaal resultaat. De balans vinden tussen ‘loslaten’, helder communiceren en aansluiting te houden bij het team en de individuele medewerker, is een kunst op zich. Zeker onder druk en bij spanning. Onduidelijkheden in de communicatie en gedoe in de onderstroom is vaak het gevolg. Het effect is dat de resultaten achterblijven bij de doelstellingen.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden binnen organisaties op zowel strategisch als operationeel niveau. Het opleidingsniveau van de deelnemers is HBO of WO niveau. Belangrijk is dat de deelnemers over reflectief vermogen beschikken en nieuwsgierig zijn naar het effect van hun handelen op de werkcontext.

Inhoud van de opleiding Resultaatgericht Leiderschap
De opleiding bestaat uit 3 modules:

1. Persoonlijk Leiderschap is nodig voor voorbeeldgedrag. Het vraagt bewustzijn van de eigen motieven en maakt het mogelijk daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo ontstaat vitaliteit, werkplezier, en effectief leiderschap aan anderen.

Duur uitvoering 2 aaneengesloten dagen met avondprogramma
Programmaonderdelen
·    Leerdoelen deelnemers
·    Coping strategieën en patroonmatig gedrag
·    Innerlijke overtuigingen en patroonmatig gedrag
·    Communicatiepatronen en eigen voorkeurstijl
·    De eigen levenslijn als inspiratiebron
·    De eigen plek in de organisatie
·    Concrete instrumenten ten behoeve van de persoonlijke effectiviteit
·    4 niveaus van communicatie
·    4 succesfactoren voor communicatie in de functionele context

Werkwijzen
·    Praktijkgericht 80% – Theorie 20%
·    Gericht op diepgaand persoonlijk inzicht
·    Coaching door de trainer
·    Feedback aan elkaar
·    Oefenen met elkaar op basis van praktijk casuïstiek

Verankering in de werkcontext
·    Vormen intervisiegroepen die tussen de modules zonder begeleiding bij elkaar komen
·    Formuleren SMART huiswerk
·    Coachgesprek eigen leidinggevende

2. Leidinggeven aan de individuele medewerker als voorwaarde om op individueel niveau de balans te vinden tussen richting geven en steunen/faciliteren.

Duur uitvoering 2 aaneengesloten dagen met avondprogramma
Programmaonderdelen
·    Outputgericht leidinggeven – de managementtrechter
·    Balans sturen en coachen: de verschillende stijlen van leidinggeven
·    De 3 petten van de leidinggevende
·    Eigenaarschap: van wie is de ‘aap’?
·    Dynamieken in de relatie tussen leidinggevende en medewerker
·    Projectie en schaduw
·    Macht en onmacht: overdracht en tegenoverdracht

Werkwijzen
·    Praktijkgericht 80% – Theorie 20%
·    Gericht op diepgaand persoonlijk inzicht
·    Coaching door de trainer
·    Feedback aan elkaar
·    Oefenen met elkaar op basis van praktijk casuïstiek

Verankering in de werkcontext
·    Intervisiegroepen bijeenkomst na de module
·    Formuleren SMART huiswerk
·    Coachgesprek met eigen leidinggevende

3. Leidinggeven aan resultaatverantwoordelijke teams als voorwaarde om de verbinding binnen teams te faciliteren en het vermogen van het team te stimuleren om samen te werken, te leren, innoveren en te vernieuwen.

Duur uitvoering 2 aaneengesloten dagen met avondprogramma
Programmaonderdelen
·    Outputgericht leidinggeven – de managementtrechter
·    Team ontwikkelfases
·    Leerdoelen deelnemers
·    Outputgericht leidinggeven
·    Teamontwikkelfases en teamcompetenties per fase
·    Systeemdenken als perspectief in het waarnemen
·    Stijl van leidinggeven per teamfase
·    Omgaan met spanning en conflict in het team
·    Het team verantwoordelijk maken: interveniëren als teamcoach

Werkwijzen
·    Praktijkgericht 80% – Theorie 20%
·    Gericht op diepgaand persoonlijk inzicht
·    Coaching door de trainer
·    Feedback aan elkaar
·    Oefenen met elkaar op basis van praktijk casuïstiek

Verankering in de werkcontext
·    Intervisiegroepen bijeenkomst na de module
·    Formuleren SMART huiswerk
·    Coachgesprek met eigen leidinggevende

Intervisiegroepen
Om de lerende peergroup te versterken en de duurzame samenwerking of verbinding tussen leidinggevenden over de afdelingen heen te helpen versterken, is het goed om intervisiegroepen te vormen. In de intervisiegroepen wordt tussen de modules door eenmaal bij elkaar gekomen. Casuïstiek uit de praktijk zal tijdens deze bijeenkomsten besproken worden en getoetst worden aan de individuele ontwikkeling van de leidinggevenden zelf.

Individuele coachgesprekken
Voor de inbedding van het geleerde in het werk is het aan te bevelen tussen de modules coachgesprekken te laten plaatsvinden binnen de organisatie. Het meest krachtige is wanneer elke leidinggevende laag meteen kan oefenen met de mensen waaraan zij leidinggeven. De deelnemers van elke groep zoeken coaching van de laag die hen voorging in het doorlopen van het programma – hun direct leidinggevende, bijvoorbeeld: zorgmanagers bij directieleden

Studiebelasting en doorlooptijd
Elke module bestaat uit 2 aaneengesloten dagen en een avondprogramma en een overnachting. Tussen de modules passen deelnemers de geleerde werkwijzen en gedrag toe in hun werk. Buiten de training hebben zij coachingsgesprekken met hun direct leidinggevende. Met peers komen zijn bijeen in intervisie groepen waar leren van en met elkaar centraal staat. De modules worden om de twee maanden gegeven.

De totale studiebelasting bestaat uit 17 dagdelen per deelnemer. Additionele coachgesprekken met de leidinggevende zijn daarbij niet meegerekend.

De totale doorlooptijd van deze opleiding is ongeveer 6 maanden.

contact_jobbeke_leiderschapinfo@jobbeke.nl
contact_jobbeke_leiderschap06-13025540